Isten hozott az oldalamra !!!

''Szállj szent turul! Ó, szállj, szállj szent turul, fent a magyar égen, hozd el távoli fiaidnak a várva várt feltámadást!'' Majorváry Szabó Sándor2415f7f6fdd290b8691401e82f36b3e4314295.jpgKönyörgés Magyarország Újjászületéséért
 
Könyörgünk Hozzád Boldogasszony, Magyarok
Nagyasszonya, Segíts minket Nemzetünk
Újjászületéséhez. Asszonyunk, Hold
Úrasszonya, Babba Mária, Fény-Krisztusunk
Szent Anyja, Imádkozzál Érettünk, emberi
gyarlósággal élő gyermekeidért, nemzetünkért,
és azért, hogy a Magyar Újjászületéssel
elvégezhessük Küldetésünket, az Istenszülő
ránk ruházott feladatát, a Magyarok Isten
akarata szerint.
 
Úgy legyen!


Minden kérés után mondjuk:

.... add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez! 

1.      Magyarok Nagyasszonya, a virágok szépségében élő reménység, tedd hígmagyarságunk helyére mélymagyarságunkat

2. Magyarok Nagyasszonya, virágok öröme, szüntesd meg azokat a falakat, amelyek elválasztják egymástól a magyar embereket ... 

3. Magyarok Nagyasszonya, akinek sírjánál magasabb a föld az égnél, tedd a Teremtő akaratát gyökereinket elhagyni csábító szabad akaratunk helyére ...

4. Magyarok Nagyasszonya, lelkek megnyugtatója, irányítsa mindig a Lélek a mi Szellemünket, ami testünkkel végrehajtatja a Nap Isten parancsát ...

.... add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez! 

5. Magyarok Nagyasszonya, jófüveivel gyógyító, gátold meg, hogy a Sátán lelki, szellemi és testi mérgeivel pusztítsa nemzetedet

6. Magyarok Nagyasszonya, világnak jövendő megvilágosítója, add mindannyiunknak az isteni Fény útmutatását ...

7. Magyarok Nagyasszonya, tengernek hajnali szép csillaga, vezess minket biztos kezű kormányosként a Krisztusi útra ...

8. Magyarok Nagyasszonya, Krisztusnak, az Igazság Napjának anyja, segíts, hogy követhessük Fény-Fiadat ...

9. Magyarok Nagyasszonya, Isten áldott szántóföldje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse fakad, tedd termővé a Magyar Újjászületésre lelkünket, szellemünket ...

10. Magyarok Nagyasszonya, akinek szívét és lelkét a fájdalom tőrje hétszer járta át, gyógyítsd be egymáson vágott sebeinket és őrizz meg bennünket a testvérharagtól ...

11. Magyarok Nagyasszonya, táltos királyunk, Szent László védelmezője, tedd minden magyar ember pajzsává ősi Magyar Vallásunkat ...

12. Magyarok Nagyasszonya, hazánk örökös Királyné asszonya, tedd a magyarságot ismét a Szent Korona népévé

13. Magyarok Nagyasszonya, halottak megszabadítója, engedd hozzánk őseink szellemeit, hogy sugallataikkal segítsenek bennünket az igazságért és szabadságért folytatott küzdelmünkben ...

14. Magyarok Nagyasszonya, magyarok oltalmazója, védd meg nemzetedet a betolakodó idegenszívűek ármányai ellen ...

15. Magyarok Nagyasszonya, a Szent Koronával minket az Isten-szülő munkájának részesévé emelő, tégy méltóvá, alkalmassá és alázatossá bennünket szent feladatunkhoz ...

.... add nekünk az erő, a megvilágosodás és a kitartás kegyelmét a Magyar Újjászületéshez! 

16. Magyarok Nagyasszonya, a Hold Úrasszonya, Babba Maria, légy vigyázónk az Istenszülő kegyelméből végzett feladatunkban ... 

17. Magyarok Nagyasszonya, aki önmagunk üdvözülésére az Úristent dicsérni, szolgálni tanítasz, segíts bennünket, hogy méltóak legyünk Fény-Krisztus befogadására ...

18. Magyarok Nagyasszonya, szeplőtelen, életadó Boldoganya, védd meg magzatainkat a Sátán magyarságirtásától ...

19. Magyarok Nagyasszonya, asszonyi sors megdicsőítője, állítsd vissza a legszentebb emberi közösség, a család egységét, védd meg a Sátán szétzüllesztő ármányától ...

20. Magyarok Nagyasszonya, másokat szolgálva magát fölemésztő Szenteltgyertya Tűz szülője, engedd, hogy Fény-Fiad követőiként személyünket alárendeljük a Magyar Újjászületésnek ...

21. Magyarok Nagyasszonya, teljes Szentháromság eleven temploma, tedd bennünk a Lélek, a Szellem és a Test Szentháromságát szerves egységgé ...

22. Magyarok Nagyasszonya, Testfogadó Boldogasszony, adj a magyar anyáknak egészséges, Magyar Vallású gyermekeket, akik részesei lesznek az Újjászületett Magyarországnak ...

23. Magyarok Nagyasszonya, Életmag Kedd Asszonya, adj a magyar földnek egészséges, bő termést, szórd élet-virágaidat a MAGok közé, hogy mindörökké virágozzék az Újjászülető Magyarország ...


Magyarok Nagyasszonya, Babba Maria, könyörögj Teremtőnkhöz, a Nap Istenhez nemzetedért, Magyarország Újjászületéséért!

Úgy legyen!


HUN MIATYÁNK

MIATYÁNK ISTENÜNK BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT, MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK, NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE, LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Szent Koronánkhoz
 
Szent Koronánk, mely Istentől vagyon,
Segíts kérlek, de nagyon!
Mutass Utat a sötétben Fényeddel,
Hogy ne csak botorkáljunk,
Hanem Vég-re Emberként járjunk.
Emberként megtisztulva
Igaz Szeretetben, Fényben,
Testeddé válva,
Hogy Egyek lehessünk
Kerek e Világban!
Így legyen!
 

Szent Korona Ima


Jóistentől való Szent Korona Őfelsége
Melletti SZÍN vallásunk;
SZÖVETségünk megújítása, hőségünk
kinyilatkoztatása
 
1.Felajánljuk Önmagunkat - testestől,
lelkestől, mindenestől - a Magyar Szent Korona
Őfelségének, és BENNE Istenünknek, JóIZ-
ten-nek, NagyBoldogAsszony-nak és Krisztus
Urunknak, az EGY SzentHáromnak.
 
2.Teremtjük a Szellemben Tudatos, Lélekben
Egységes, Testben Tiszta Új Emberi Kört a Földön...
 
3. Teremtjük az Új Földi Krisztus Testet
MAGunk-ban, Magunk-bol
 
5. Óhajtjuk új ÉG és új FÖLD születését
 
6. Óhajtjuk a SZERelemben való Egyesülést a
MINDENSÉGgel
 
7. Kérjük alázattal és tisztelettel az EGY ÖRÖK
ÉGI IGE ÉLŐ ISTENét a SZENT
EGYESÜLÉSRE
 
8. ÚGY LEGYEN, AZ ÚGY VAN, MIND ÖRÖKKÉ!
9. A MÉN, A MÉN, A MÉN
10. AZ 1=3


Magyarok istene


Magyarok istene tekints e szép népre
kik hozzád sóhajtunk e siralomvölgybe'
szüntesd meg a nagy vérontást a testvéri viszálykodást
derítsd e szép népre békesség hajnalát.


Sírva és zokogva kérjük fölségedet
vond vissza népedtől büntető kezedet
áldd meg szegény magyarokat felejtsék el balsorsukat
Atilla királyunk mutass nekünk utat.
Szent László királyunk mutass nekünk utat.

Boldogasszony anyánk...


Boldogasszony anyánk
Régi nagy pátrónánk
Nagy ínségben levén
Így szólít meg hazánk
Magyarországról
Édes hazánkról
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról


Nyisd fel az egeket
Sok kiáltásunkra
Anyai palástod
Fordítsd oltalmunkra
Magyarországról
Édes hazánkról
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról


Kegyes szemeiddel
Tekintsd meg népedet
Segéld meg áldásra
Magyar nemzetedet
Magyarországról
Édes hazánkról
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokrólÁrpád-kor előtti fohászok


A nagy fohász (imádság)


Őserő, ki istenné szellemtestesültél,

istenanya, istenapa kettősségében,

távolra űzvén a rosszat

és képmásodra alkottál bennünket,

segíts, hogy méltók lehessünk

megírhatatlan, megfaraghatatlan orcádhoz!

Munkálkodók, teremtők lehessünk,

kik kétkednek, meggyőződnek, egyeztetnek,

gondolkodnak, éreznek, szeretnek!

Segíts, hogy balgaságból, meggondolatlanságból

ne károsítsuk szent testedet;

se erdőt, se mezőt, se tengereket!

Segíts, hogy viszálytalan éljünk e földön,

békében emberrel, állattal, füvel, fával,

segíts, hogy olthassuk mértéktartó bőségben

éhünket, szomjunkat, testi, lelki vágyainkat

összekoccanatlan igaz szabadságban!

Segíts, hogy a lelkes élet ellensége

meg ne ronthasson bennünket káros sugallataival,

igazságba burkolt hazugságaival,

mert te vagy a legyőzhetetlen őrök életörvény!
Fohász (ima) az Öreg-istenhez

(Ez a BÜÜN-vallás Miatyánk-ja )


Tengervégtelen Örök Ég,

kettős istenséggé szineváltozó,

életet teremtő szellem ősünk,

oltalmazz minket az Ős-Ártalom

csábításától, rontásától!

Úgy mérj, úgy ítélj, úgy kímélj,

miképpen mink mérünk, ítélünk,

kímélünk másokat,

meg alattunk földet, fölöttünk eget!

Segíts testünk épülésében,

lelkünk szépülésben,

elménk élesedésében,

hogy hozzád méltók lehessünk,

e földön pedig élhessünk

bőségben, békességben,

szeretetben, szabadságban,

jó szomszédságban!

Mert belőled vagyunk, benned,

Te meg mibennünk!

(Áldás)


Fénygyermekek


Fénygyermekek, ti mind az Én gyermekeim vagytok.
Atyátok szól hozzátok.
Ünnepeljétek a napot, mikor a Fény betölti szíveteket, megnyitja lelketeket, és magosra emeli!
Ha Egységben élsz a Teremtővel, és szívedben szeretetet érzel, már eljutottál egy olyan állapotba, amelyben, kiteljesedik benned a Fény Üzenete!
Gyújtsatok fénylángokat szívetekben, és adjátok át a körülöttetek élőknek!
Érjenek össze a szívek, egymásban oldódjanak fel!
Gyermekeim, magyarok, most hozzátok szólok!
Minden egyes lélek, szívében lángot gyújtson, ami fénylő máglyaként ég, és tisztítótűzként mossa át árnyékrészeiteket!
Adjátok át a bennetek követőknek, hogy szívében ő is lángot gyújtson, és EGYSÉGET alkothasson!
Máglyaként lobogjatok, világítsátok át Országotok, Fénnyé váltsátok!Gérecz Attila: Boldog Özséb himnusza

(A Pálos rendnek)


Egybeomlott könny és a vér,
nyílt seb lett az ország,
nyugatra pernyét hord a szél;
tanyák, falvak sorsát.
Csillag sincs, sötét az erdő,
mégis mécsek égnek!
Boldog Özséb szól az első
pálos remetének.

Szállj, ragyogj te mennyei fény,
angyalszárnyú ének,
fájó szívén: magyar szívén
minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény
- mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény
átölelje lelkünk!

Kicsiny láng a hit, de tiszta
fehér, mint gúnyájuk,
sötét erdő zúgja vissza
csöndes imádságuk.
"Nézz le ránk, kik romok felett
fohászkodunk Hozzád,
áldd meg mind, kik fegyver helyett
kereszted hordozzák!"

Szállj, ragyogj te mennyei fény,
angyalszárnyú ének,
fájó szívén: magyar szívén
minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény
- mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény
átölelje lelkünk!

S barlang ölén, cellák sötét
mélyén fények gyúlnak.
Népedért szólj, Boldog Özséb,
mondj imát az Úrnak.
Hívd egybe, ki hív és magyar!
Hívd, ki sebbel ékes!
Győzni fog, ki hinni akar,
s áldozatra képes!

Szállj, ragyogj te mennyei fény,
angyalszárnyú ének,
fájó szívén: magyar szívén
minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény
- mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény
átölelje lelkünk!

Vác, 1955.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 25
Tegnapi: 39
Heti: 313
Havi: 677
Össz.: 526 197

Látogatottság növelés
Oldal: Imádságok
Isten hozott az oldalamra !!! - © 2008 - 2024 - szekelymagyar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »